آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی ایران دولینگو به منظور سنجش معلومات فعلی شما در ۶ بخش آزمون دولینگو طراحی شده است. این ۶ بخش عبارتند از:

  • Writing Di (60 seconds)
  • Writing 50 Words (5 minutes)
  • Speaking Di (90 seconds)
  • Speaking Ra (20 seconds)
  • Speaking Cue Cards (90 seconds)
  • Speaking Audio (90 seconds)

payment

تعیین سطح ایران دولینگو

ماک اسپیکینگ و رایتینگ

هزینه تعیین سطح 89,000 تومان

تصحیح و اعلام نتیجه: حداکثر تا ۴۸ ساعت

انتخاب و پرداخت