online class

گروه‌های تمرین ۵ مهارت با سؤالات واقعی آزمون دولینگو

آزمون های ۵ مهارت با سؤالات آزمون اصلی دولینگو در ۵ بخش زیر:

  1. WFD
  2. C-test
  3. Real Word (Text)
  4. Real Word (Audio)
  5. Image Identification

۳۰ آزمون ۳۰ روزه

۳۰ روز عضویت ۱۹۹ هزار تومان

هر آزمون شامل ۳۵ سؤال و در مجموع ۱۰۵۰ سؤال واقعی آزمون دولینگو

تمام تمرینات به صورت اینتراکتیو و خودکار توسط ربات تلگرام تصحیح شده و بلافاصله بازخورد داده خواهد شد.


کلیک روی این دکمه و انجام پرداخت، به منزله قبول شرایط استفاده از خدمات ایران دولینگو می‌باشد.

۱۰ آزمون ۱۰ روزه

۱۰ روز عضویت ۱۱۹ هزار تومان

هر آزمون شامل ۳۵ سؤال و در مجموع ۳۵۰ سؤال واقعی آزمون دولینگو

تمام تمرینات به صورت اینتراکتیو و خودکار توسط ربات تلگرام تصحیح شده و بلافاصله بازخورد داده خواهد شد.


کلیک روی این دکمه و انجام پرداخت، به منزله قبول شرایط استفاده از خدمات ایران دولینگو می‌باشد.