حروف ربط در زبان انگلیسی (Linking Words)

حروف ربط کلمات و عبارات کوچکی هستند که به شما کمک می کنند جمله ها و حتی پاراگراف ها را به هم متصل کنید. آن ها هم در مکالمه و هم در نوشتار استفاده می شوند. با کمک کلمات ربط، مکالمه و متن شما به طور خودکار منطقی تر و سازمان یافته تر می شود. در نتیجه، نوشتار و گفتار شما واضح تر و قابل درک تر می شود. به عبارت دیگر، اگر جملات شما مهره های یک گردنبند باشد، حروف ربط مثل نخی است که آنها را درکنار هم نگه می دارد.

ما در مکالمات روزمره همیشه از حروف ربط استفاده می کنیم. شما هم احتمالاً بدون اینکه متوجه شوید از بعضی از آن ها استفاده می کنید (علاوه بر این، زیرا مثلاً، در واقع، ، در حالیکه و …).

هر یک از این حروف ربط هدف خاصی دارند – بعضی برای اضافه کردن جزییات و اطلاعات بیشتر، بعضی برای بیان تضاد، بعضی برای تاکید کردن و … .

در اینجا قصد داریم شما را با انواع Adding Information و Giving Examples که جهت اضافه کردن اطلاعات بیشتر و مثال زدن استفاده می شوند، آشنا کنیم.

 

Adding Information

informative image

 

 • معنی این کلمات “به علاوه، علاوه بر این” است.
 • به قرارگیری جای کاما دقت کنید (Punctuation).

 

Additionally

.The house is located in the suburbs. Additionally, it has a delightful backyard

آن خانه در حومه شهر قرار دارد. به علاوه، آن یک حیاط پشتی دلپذیر هم دارد.

.People who exercise regularly have more energy during the day. Additionally, they tend to live longer

 

In addition

.You have not paid the rent yet. In addition, you owe me money

.Our new director can speak three languages. In addition, he has six years of experience

 

In addition to this

.John’s grades are terrible because he has been so lazy these days. In addition to this, his relationship to his parents got worse

 

 ….. In addition to

.In addition to science, art is important

 

 ….. Along with

.Along with the advantages, we should also consider the disadvantages

 

….. Apart from

.Apart from his salary, he also has a private income

Furthermore

.The house is beautiful. Furthermore, it is in a great location

.He said he had not discussed the matter with her. Furthermore, he had not even contacted her

 

Moreover

.The report is badly presented. Moreover, it contains inaccuracies

.Listening to music helps us relax. Moreover, it can help to improve our memory

 

As well as that

.We went to the park today. As well as that, we did some shopping

 

As well as

.My sister is a painter as well as an excellent dancer

.She is beautiful as well as being extremely successful

 •  فعل بعد از as well as به صورت V + ing می آید.

.As well as being unemployed, Michal is running out of money

 •  درصورتیکه as well as در ابتدای جمله بیاید، به یک کاما وسط دو جمله نیاز داریم.

 

As well

.I prefer to paint landscapes. I like to paint butterflies and gardens as well

 

Too

.I love wearing earrings. I design and make them too

 • as well و too معمولا در آخر جمله به کار می روند.

 

Besides

.I can not afford to go to the concert. Besides, I do not really like classical music

 

Besides this

.Traffic congestion is a problem in my city. Besides this, the trains are very expensive

 • توجه کنید که کاربرد و معنی Besides و Beside با هم متفاوت است.

 

Also

.We are unable to repair this watch. Also, this is the fourth time this has happened

.We did a lot of sightseeing on our vacation. We also bought a number of souvenirs

 • اگر Also در ابتدای جمله بیاید بعد از آن به یک کاما نیاز داریم اما اگر بعد از فاعل بیاید نیازی نیست.

 

Giving Examples

informative image

مثال زدن هم نوعی اضافه کردن اطلاعات است. برای مثال زدن نیز می توانید از عبارات زیر استفاده کنید.

 • معنی این کلمات “برای مثال، مثلا” است.
 • به قرارگیری جای کاما دقت کنید(Punctuation).

 

For example/ For instance

.There are a number of problems in this school. For example, many of the classrooms do not have audiovisual equipment

.She has a lot of good ideas for our business- opening an online store, for instance

 •  اگر این دوعبارت در ابتدای جمله بیایند، بعد از آن ها به یک کاما نیاز داریم ولی اگر در انتهای جمله بیایند، قبل از آن ها کاما گذاشته می شود.

 

As an example

.Reading books has a number of advantages. As an example, it can give us endless knowledge and lessons

 

Namely

.A few of the students- namely Brian, Thomas, and jack- failed the course

 

Such as

.A few of the student, such as Brian, failed the course

 

 • تفاوت namely و such as: وقتی از namely استفاده می کنیم، تمام موارد و یا اعضا را نام می بریم. درصورتیکه در استفاده از such as نام بردن یک یا چند مثال کافی است.

 

like

.My father loves Italian food, like pizza and pasta

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *